Jaarverslag

Verkort Financiëel Jaarverslag 2015

Exploitatierekening

2015 2014
OPBRENGSTEN
Abonnement opbrengsten 1.783 2.185
Verkoop jubileumboek 50 175
Donaties en giften 511 328
2.344 2.688
KOSTEN
Reis- verblijfkosten 117 116
Algemene kosten en onderzoek 303 209
Kantoorkosten 243 156
DonderNieuws 890 822
Internet/site/publiciteit 809 778
2.362 2.081
Exploitatieresultaat -18 607


Balans opstelling per 31 december 2015

 
Activa 2015 2014 Passiva 2015 2014
Inventaris 4 4 Eigen vermogen 3.349 3.367
Liquide middelen 4.486 4.168 Transitorische schulden 311 384
Vooruitontv.abbon.geld 830 421
4.490 4.172 4.490 4.172